Мисия

Мисията на Клъстер иновативни решения за здраве е чрез обединяването на усилията на представители на частния, публичния и неправителствения сектор да се създадат условия за развитие на иновативни форми на лечение и за по-ефективно разходване на дюджетни средства.

Цели

Основни цели на Клъстра са:

извършване на съвместна дейност от членовете на Клъстера в областта на здравословната индустрия и био-технологиите, в това число:

 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства
 • развитие на управленските практики и обществените поръчки в областта на медицината
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм)
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
 • софтуерни приложения и решения в областта на медицината и личното здраве в България
 • стимулиране на иновации
 • трансфер на технологии, насърчаване на взаимоотношенията, споделяне на ресурси, оборудване, обмяна на знания, опит и добри практики, създаване на нови конкурентни качества чрез синергия на познанията, технологиите и пазарните позиции на членовете.

Визия

Клъстерът е създаден като динамична и социално отговорна организация стремяща се чрез общи усилия да предостави продукти и услуги в сферата на здравеопазването и личното здраве в пълно съответствие с най-актуалните тенденции на пазара и действащите нормативни уредби на европейско и национално ниво.

Дейности: 

Разработване, внедряване и популяризиране на софтуерни продукти и решения в областта на медицината и личното здраве;

 • Извършване на научна и развойна дейност
 • Проследяване начина на провеждане на обществени поръчки в сферата на медицината и личното здраве;
 • Разработване на софтуерни и други решения в областта на обществените поръчки за медицински изделия и продукти;
 • Осъществяване на лабораторни тествания;
 • Интегриране на съвременни научни подходи и технологии в сферата на медицината и личното здраве;
 • Създаване и членуване в международни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с целите на клъстера;
 • Разпространяване на информация, работа в мрежа и обмен на информация между  заинтересовани страни;
 • Повишаване на професионалната компетентност и умения чрез изграждане на административен капацитет;
 • Маркетинг на продукти в сферата на медицината и личното здраве;
 • Издаване на наръчници и информационни материали, с които разпространява практиките и експертизата си и изгражда модели за интерактивна обмяна на професионална информация между всички институции и субекти, действащи в сферата на медицината и личното здраве.