За нас

Като клъстер от организации с висок капацитет и опит в отделни сфери свързани с предоставянето на медицинска грижа, провеждането на лабораторни и научни изследвания, изготвянето на информационни продукти и решения и изграждането на ефективни обществени поръчки, работим в посока разработването на модерни здравни решения.

Участие в най-голямото европейско събитие в сферата на здравната ИТ индустрия – ConhIT

Шестима представителя на Сдружение „Клъстер иновативни решения за здраве“ взеха участие в събитието. Те се…

read more

Първа международна изява на „Клъстер иновативни решения за здраве“ по време на Международен медицински панаир Азия

Сдружение „Клъстер иновативни решения за здраве“ беше представен пред широката интернационална аудитория в сферата на…

read more

Членове

“HEALTH INDUSTRY” Ltd.

The organization carries out research and development in the fields of natural, medical, agricultural, technical, humanities, legal sciences, psychology and psychotherapy, consulting, psychodiagnostic activities, music therapy, sugesopaedia, vocational training and orientation; External economic and foreign trade activities; Transportation and forwarding services in the country and abroad; Plant processing, oil extraction using distillation methods; Investigations in geodynamics, seismic processes and the impact on accidents and disasters by means of strengthening, fire-fighting equipment and apparatus; Conducting research, testing and studies related to the food industry, food supplements, medicinal plants and products thereof.

„ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВЕ“ ЕООД

Организацията осъществява научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските, техническите, хуманитарните науки, правните науки, психологията и психотерапията, консултативна дейност, психодиагностична дейност, музико – терапията, сугестопедията, професионалното обучение и ориентиране; Външноикономическа и външнотърговска дейност; Транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина; Преработка на растения, добив на масла чрез използване на дестилационни методи; Изследвания в областта на геодинамиката, сеизмичните процеси и влиянието върху аварии и бедствени положения чрез укрепващи, противопожарни средства и апарати; Провеждане на научни изследвания, тествания и проучвания, свързани с хранителната индустрия, хранителни добавки, лечебни растения и продукти от тях.

“MEDICAL CENTER VITCLINIK” EOOD

vitclinic.com

The Clinic is a Medical Center where examinations by specialists are done through pre-enrollment. The clinic works additionally with health insured persons from HF (ZOF) Bulgaria.

  • Services / Offices:

– Endocrinology and Disease of Exchange;

-Dietetics;

-Internal Diseases;

-Oncological Diseases

-Obstetrics and Gynecology;

– Echomammography;

– Echography;

– General Medical Commission – Issuing of hospital papers;

-Ethical Commission;

http://vitclinic.com/

“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВИТКЛИНИК” ЕООД

vitclinic.com

Витклиник е Медицински Център, в който прегледите при лекари специалисти стават чрез предварително записване.

Клиниката работи с допълнително здравноосигурени лица от ЗОФ България Здраве

Услуги /Кабинети:

-Ендокринология и Болести на обмяната

-Диететика

-Вътрешни Заболявания

-Онкологични Заболявания

-Акушерство и Гинекология

-Женска консултация

-Ехомамографии

-Ехографии

-Обща Лекарска Комисия – издаване на болнични листове

-Етична Комисия

http://vitclinic.com/