ПОКАНА

07.11.2023 г.

Управителният съвет на „СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗДРАВЕ”, ЕИК 177098894, съгл. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 17.11.2023 г. в 13:00 ч., в гр. Монтана, ул. Климент Охридски № 5А, ет. 5, ап. 510, при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове;
  2. Освобождаване на член на УС;
  3. Избор на нов член на УС;
  4. Разни;

При липса на кворум съгл. чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Канят се всички членове да участват в ОС. Членовете на сдружението, които не могат да участват в събранието, могат да упълномощят член на Сдружението, който да ги представлява.

07.11.2023 Г.

Председател УС          

Ева Радева