На 15.05.2019 г. Сдружение „Клъстер иновативни решения за здраве“ изпълни проект „Развитие на Клъстер иновативни решения за здраве“, финансиран по  ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

Период на изпълнение: 15.11.2017 – 15.05.2019 (18 месеца)

Обща стойност на проекта: 481 700.00 лв., от които:

Безвъзмездна финансова помощ/Финансов инструмент – 385 359.98 лв.

Съфинансиране от бенефициента – 96 340.02 лв. (20%)

Кратко описание на проекта

Проект “Развитие на Клъстер иновативни решения за здраве” включваше дейности по организационно-административно укрепване на клъстера, предполагащо осигуряване на необходимите предпоставки и условия за повишаване на научноизследователския и иновативен потенциал на клъстера като цяло, респ. за създаването на висококачествени и отговарящи на нуждите на пазара продукти и услуги.

В рамките на проекта, благодарение на създаване на активно сътрудничество  между членовете на клъстера и достъп до ресурси, ноу-хау и други, беше  разработен иновативен конкурентен продукт „I-Health community” в областта на здравеопазването, Проектът включваше, освен дейности за повишаване на административния капацитет и научноизследователския потенциал на клъстера и разработване на иновативен конкурентен продукт, а така също и създаване на предпоставки за насърчаване на сътрудничеството и интернационализацията, което е от съществено значение за осигуряването на конкурентни предимства на клъстера на световния пазар.

От ключово значение за постигане на целите на проектното предложение бяха и реализираните участия на представители на административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера на световно известни международни изложения и панаири в областта на проектната идея, предполагащи създаване на сътрудничества и интернационализация и респ. повишаване на конкурентността и бизнес развитието на Клъстер иновативни решения за здраве и на неговите членове.

Цел/и на проекта:

Обща цел: Повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на Клъстер иновативни решения за здраве

Специфични цели:

  1. Повишаване на административния капацитет и научноизследователския потенциал чрез организационно-административно укрепване на клъстера и ресурсно обезпечаване на дейността му
  2. Развитие на иновативния потенциал чрез активно сътрудничество между членовете на клъстера за създаване на конкурентен иновативен продукт в областта на здравеопазването
  3. Създаване на предпоставки за насърчаване на сътрудничеството и интернационализацията
  4. Популяризиране на клъстера на националния и световен пазар

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ:

 Ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера

В рамките на дейността беше осъществено организационно-административно укрепване на клъстера чрез осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности. Клъстерът е създаден като динамична и социално отговорна организация, стремяща се чрез общи усилия да предостави продукти и услуги в сферата на здравеопазването и личното здраве в пълно съответствие с най-актуалните тенденции на пазара и действащите нормативни уредби на европейско и национално ниво. Дейността му е насочена в посока разработването на модерни здравни решения, включително използвайки възможностите, които предоставят съвременните електронни технологии.

Организационно-административното укрепване на клъстера не само предостави възможност на всеки отделен член и неговите служители да развиват собствените си качества и компетенции, но и създаде необходимите предпоставки и условия за повишаване на научноизследователския и иновативен потенциал на клъстера като цяло, респ. за създаването на висококачествени и отговарящи на нуждите на пазара продукти и услуги – какъвто именно е и продуктът, който беше разработен в рамките на проекта.

Създаване на предпоставки за насърчаване на сътрудничествата и интернационализацията

В рамките на тази дейност бяха създадени предпоставки за насърчаване на сътрудничествата и интернационализацията на клъстера, посредством:  разработване на Стратегия за интернационализация на клъстера. Разработването на стратегия за интернационализация беше от съществено значение за бъдещето на клъстера, тъй като касае дългосрочните му дейности.

В рамките на тази дейност бяха предоставени  консултантски услуги за стъпването на друг пазар и всички свързани с тях проучвания, изследвания и информация за таргeтираните пазари, включитено определяне на правилния пазар за проникване, методът на навлизане на пазара, правилния момент.  Консултантските услуги за стъпването на друг пазар, както и разработването на стратегия за интернационализация, бяха възложени на външен изпълнител и респ. успешно реализирани.

За успешната реализация на тази дейност по насърчаване на сътрудничествата и интернационализацията и в частност клъстерния маркетинг беше нает един експерт “Създаване на сътрудничества и интернационализация” – на трудов договор и пълен работен ден (8 работни часа) за период от 18 месеца

Популяризиране на Клъстер иновативни решения за здраве и на неговите продукти и услуги

Тази дейност беше от съществено значение, тъй като целта й беше популяризирането на Клъстер иновативни решения за здраве, както и на неговите продукти и услуги. Бяха реализирани следните мерки за популяризиране:

  1. Разработка и разпространение на 500 бр. информационни брошури с цел популяризиране на Клъстер иновативни решения за здраве, както и на неговите продукти и услуги.
  2. Оптимизация и поддръжка на интернет страницата на клъстера съобразно спецификите на разработвания в рамките на проекта иновативен продукт

 Публичност и визуализация на проекта

В рамките на тази дейност бяха взети необходимите мерки за осигуряване на визуализация и публичност, като те бяха изцяло съобразени с изискванията на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, изискванията на Регламент 1303/2013, Регламент 821/2014, както и изискванията относно мерките за информация и публичност, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Бяха изпълнени следните дейности и мерки за осигуряване публичност и визуализация:

  • изработване на 1 бр. постоянна обяснителна табела относно проекта и източника на финансирането му, поставена в офиса на Клъстер иновативни решения за здраве;
  • Изготвяне и отпечатване на брошури (500 бр.).
  • Публикуване на информация за проекта на интернет сайта на Клъстер иновативни решения за здраве;

Наред с това, във всички отчети за изпълнение на договора, както и във всички други документи – обяви и публикации, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта, беше включен текст, че проектът е получил финансиране от ЕФРР чрез ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Участие в международни изложения и панаири на представители на административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера

При реализацията на тази дейност представители на административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера участваха в редица международни събития в областта на здравеопазването и информационните технологии с цел представяне на Клъстер иновативни решения за здраве и на неговите продукти и услуги, както следва: