“HEALTH INDUSTRY” Ltd.

The organization carries out research and development in the fields of natural, medical, agricultural, technical, humanities, legal sciences, psychology and psychotherapy, consulting, psychodiagnostic activities, music therapy, sugesopaedia, vocational training and orientation; External economic and foreign trade activities; Transportation and forwarding services in the country and abroad; Plant processing, oil extraction using distillation methods; Investigations in geodynamics, seismic processes and the impact on accidents and disasters by means of strengthening, fire-fighting equipment and apparatus; Conducting research, testing and studies related to the food industry, food supplements, medicinal plants and products thereof.

„ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВЕ“ ЕООД

Организацията осъществява научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските, техническите, хуманитарните науки, правните науки, психологията и психотерапията, консултативна дейност, психодиагностична дейност, музико – терапията, сугестопедията, професионалното обучение и ориентиране; Външноикономическа и външнотърговска дейност; Транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина; Преработка на растения, добив на масла чрез използване на дестилационни методи; Изследвания в областта на геодинамиката, сеизмичните процеси и влиянието върху аварии и бедствени положения чрез укрепващи, противопожарни средства и апарати; Провеждане на научни изследвания, тествания и проучвания, свързани с хранителната индустрия, хранителни добавки, лечебни растения и продукти от тях.

“MEDICAL CENTER VITCLINIK” EOOD

vitclinic.com

The Clinic is a Medical Center where examinations by specialists are done through pre-enrollment. The clinic works additionally with health insured persons from HF (ZOF) Bulgaria.

 • Services / Offices:

– Endocrinology and Disease of Exchange;

-Dietetics;

-Internal Diseases;

-Oncological Diseases

-Obstetrics and Gynecology;

– Echomammography;

– Echography;

– General Medical Commission – Issuing of hospital papers;

-Ethical Commission;

http://vitclinic.com/

“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВИТКЛИНИК” ЕООД

vitclinic.com

Витклиник е Медицински Център, в който прегледите при лекари специалисти стават чрез предварително записване.

Клиниката работи с допълнително здравноосигурени лица от ЗОФ България Здраве

Услуги /Кабинети:

-Ендокринология и Болести на обмяната

-Диететика

-Вътрешни Заболявания

-Онкологични Заболявания

-Акушерство и Гинекология

-Женска консултация

-Ехомамографии

-Ехографии

-Обща Лекарска Комисия – издаване на болнични листове

-Етична Комисия

http://vitclinic.com/

FOUNDATION “CIVIL SOCIETY FOR DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNANCE”

The Foundation’s activities cover a wide range of public relations, activation of youth communities to expand economic base, institution building, development and management of human settlements, creation of conditions for exchange of information and experience, protection of rights and legitimate interests of citizens, integration of minorities and disadvantaged groups in society, improvement of the quality of life.

ASSOCIATION “NATIONAL ASSOCIATION LEGAL INITIATIVE FOR OPEN SELF -GOVERNANCE”

www.nalilg.org

The Association aims at effective local self-governance in the Republic of Bulgaria by improving the legislative environment in the field of local self-governance and dialogue with the central authorities, enhancing the role of local authorities and women in the processes of integration in the European Union, strengthening the civil society, fight against corruption, protection of human rights, material and non-material values, health, the environment and the development of sustainable tourism.

www.nalilg.org

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ“

www.nalilg.org

Сдружението цели ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма.

www.nalilg.org

“IT STEP BY STEP” Ltd.

The company operates in the field of software development and IT services.

“ИТ СТЪПКА ПО СТЪПКА” ЕООД

Фирмата оперира в областта на разработване на софтуерни решения и ИТ обслужване.

“CENTER FOR PROFESSIONAL TRAINING AND ORIENTATION” Ltd.

www.ptoc.bg

The company provides a wide range of consultancy services, its main areas of activity being: development of training modules and programs for professional training and orientation in different spheres, development of marketing plans and programs, elaboration of project documentation, public procurement and other forms of public – private partnerships, development, management and implementation of projects funded by European and other international donors.

www.ptoc.bg

„ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ” ООД

www.ptoc.bg

Дружеството предоставя широк кръг от консултантски услуги, като основните му сфери на дейност са: услуги по разработване на обучителни модули и програми за извършване на професионално обучение и ориентиране в различни сфери, разработване на маркетингови планове и програми, разработване на проектна документация, обществени поръчки и други форми на публично – частни партньорства, разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани от европейски и други международни донори.

www.ptoc.bg

“PALDIN SOFT” Ltd.

The company operates in the field of software development and IT services.

„ПЪЛДИН СОФТ“ ЕООД

Фирмата оперира в областта на разработване на софтуерни решения и ИТ обслужване.

“ADVERTISING CONSULT”

The agency specializes in advertising and marketing. It offers its customers a variety of solutions to present the brand in the best light.

“LABORATORY – MEDICAL SOLUTIONS” Ltd.

www.labmedicalsolution.com

The company carries out research, development and entrepreneurial activity for the creation, production, distribution and trade of innovative products and solutions in the sphere of medicine and cosmetics; representation of foreign companies and products;  technology transfer involving the acquisition and implementation of licenses, patents and know-how, as well as any other commercial and business activity permitted by law as the company may acquire legally any rights necessary to carry out the designated subject of business.

„ЛАБОРАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ РЕШЕНИЯ” ООД

www.labmedicalsolution.com

Дружеството осъществява  научно-развойна и предприемаческа дейност за създаване, производство, дистрибуция и търговия с иновативни продукти и решения в сферата на медицината и козметиката; представителство на чуждестранни компании и продукти; технологичен трансфер, включващ придобиване и внедряване на лицензи, патенти и ноу-хау, както и всяка друга търговска и стопанска дейност, разрешена от закона, като дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета на дейност.

“FED CHEC” Ltd.

Research and development, monitoring of production and distribution processes of foods, testing, evaluation and certification of products for the final consumer. Expertise and consultancy on projects in the field of research and development and transfer of laboratory technologies in production. Supporting the construction and preparation of accreditation and notification of laboratories for testing and calibration, medical laboratories, control and certification bodies in all sectors of the economy.

„ФУД ЧЕК“ ООД

Научно-изследователска и развойна дейност, Проследяване процесите по производство и дистрибуция на храни, изпитване, оценяване и сертификация на продукти за крайния потребител, включително и на храни. Експертна и консултантска дейност по проекти в областта на научно¬изследователската и развойна дейност и трансфериране на лабораторни технологии в производството. Подпомагане изграждането и подготовка за акредитация и нотификация на лаборатории за изпитване и калибриране, медицински лаборатории, органи за контрол и сетификация във всички сектори на икономиката.

“NATIONAL PUBLIC PROCUREMENT CONSULTANT” Ltd.

www.ppnc.bg

The company offers expert support and wide-ranging consulting services in the field of public procurement and law, including:

 • Advising local and national authorities and business organizations on policy development and implementation in the areas described above;
 • Supporting national authorities, organizations and companies in the development of international and national projects and their realization;
 • Professional support in specific legal and practical cases in the field of public procurement, public-private partnerships and concessions;
 • Developing models and strategies for implementing innovative solutions in these areas;
 • Development of models for outsourcing;
 • Exploration and dissemination of successful international practices in the field of public procurement, public-private partnerships and concessions;
 • Training and qualification of experts in the field of public procurement, public-private partnerships and concessions;
 • Development of software products and other tools for optimization of the information exchange process

www.ppnc.bg

„НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ ООД

www.ppnc.bg

Дружеството предлага експертна подкрепа и широка сфера консултантски услуги в сферата на обществените поръчки и правото, сред които и:

 • Консултативна помощ на местните и национални власти и бизнес организации при разработването на политики и прилагането им в гореописаните области;
 • Подкрепа на националните власти,организации и компании при разработването на международни и национални проекти и тяхната реализация;
 • Професионална подкрепа в специфични правни и практически казуси в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите;
 • Разработване на модели и стратегии за прилагането на новаторски решения в тези области;
 • Разработване на модели за аутсорсинг;
 • Проучване и разпространение на успешни международни практики в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите;
 • Обучение и квалификация на експерти в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите;
 • Разработка на програмни продукти и други инструментариуми за оптимизация на процеса на обмяна на информация.

http://ppnc.bg/