„ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ” ООД

„ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ” ООД

Дружеството предоставя широк кръг от консултантски услуги, като основните му сфери на дейност са: услуги по разработване на обучителни модули и програми за извършване на професионално обучение и ориентиране в различни сфери, разработване на маркетингови планове и програми, разработване на проектна документация, обществени поръчки и други форми на публично – частни партньорства, разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани от европейски и други международни донори.

www.ptoc.bg