„ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВЕ“ ЕООД

Организацията осъществява научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските, техническите, хуманитарните науки, правните науки, психологията и психотерапията, консултативна дейност, психодиагностична дейност, музико – терапията, сугестопедията, професионалното обучение и ориентиране; Външноикономическа и външнотърговска дейност; Транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина; Преработка на растения, добив на масла чрез използване на дестилационни методи; Изследвания в областта на геодинамиката, сеизмичните процеси и влиянието върху аварии и бедствени положения чрез укрепващи, противопожарни средства и апарати; Провеждане на научни изследвания, тествания и проучвания, свързани с хранителната индустрия, хранителни добавки, лечебни растения и продукти от тях.

“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВИТКЛИНИК” ЕООД

vitclinic.com

Витклиник е Медицински Център, в който прегледите при лекари специалисти стават чрез предварително записване.

Клиниката работи с допълнително здравноосигурени лица от ЗОФ България Здраве

Услуги /Кабинети:

-Ендокринология и Болести на обмяната

-Диететика

-Вътрешни Заболявания

-Онкологични Заболявания

-Акушерство и Гинекология

-Женска консултация

-Ехомамографии

-Ехографии

-Обща Лекарска Комисия – издаване на болнични листове

-Етична Комисия

http://vitclinic.com/

ФОНДАЦИЯ „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ“

Дейностите, които предлага Фондацията покриват широк спектър от връзки с обществеността, активиране на младежките общности за разширяване на икономическата база, институционално укрепване, развитие и управление на човешките селища, създаване на условия за обмен на информация и опит, защита на правата и законните интереси на гражданите, интеграция на малцинствата и групите в неравностойно положение в обществото, подобряване на качеството на живот.

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ“

www.nalilg.org

Сдружението цели ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма.

www.nalilg.org

“ИТ СТЪПКА ПО СТЪПКА” ЕООД

Фирмата оперира в областта на разработване на софтуерни решения и ИТ обслужване.

„ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ” ООД

www.ptoc.bg

Дружеството предоставя широк кръг от консултантски услуги, като основните му сфери на дейност са: услуги по разработване на обучителни модули и програми за извършване на професионално обучение и ориентиране в различни сфери, разработване на маркетингови планове и програми, разработване на проектна документация, обществени поръчки и други форми на публично – частни партньорства, разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани от европейски и други международни донори.

www.ptoc.bg

„МЕГАТРОН 2008“ ЕООД

Фирмата оперира в областта на разработване на софтуерни решения и ИТ обслужване.

„ПЪЛДИН СОФТ“ ЕООД

Фирмата оперира в областта на разработване на софтуерни решения и ИТ обслужване.

„РЕКЛАМА КОНСУЛТ“ ЕООД

Агенцията е специализирана в областта на рекламата и маркетинга. Предлага на своите клиенти разнообразни решения с цел представяне на бранда в най-добра светлина.

„ЛАБОРАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ РЕШЕНИЯ” ООД

www.labmedicalsolution.com

Дружеството осъществява  научно-развойна и предприемаческа дейност за създаване, производство, дистрибуция и търговия с иновативни продукти и решения в сферата на медицината и козметиката; представителство на чуждестранни компании и продукти; технологичен трансфер, включващ придобиване и внедряване на лицензи, патенти и ноу-хау, както и всяка друга търговска и стопанска дейност, разрешена от закона, като дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета на дейност.

„ФУД ЧЕК“ ООД

Научно-изследователска и развойна дейност, Проследяване процесите по производство и дистрибуция на храни, изпитване, оценяване и сертификация на продукти за крайния потребител, включително и на храни. Експертна и консултантска дейност по проекти в областта на научно¬изследователската и развойна дейност и трансфериране на лабораторни технологии в производството. Подпомагане изграждането и подготовка за акредитация и нотификация на лаборатории за изпитване и калибриране, медицински лаборатории, органи за контрол и сетификация във всички сектори на икономиката.

„ИНОВЕЙТИВ ДЕСИЖЪНС“ ООД

Фирмата осъществява научно-изследователска и развойна дейност областта на разработване и внедряване на нови технологии и иновации в креативните, рекреативните и творческите индустрии, включително в областите архитектура, артистично занаятчийство, културно наследство, музика, издателска дейност; разработване на компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер; алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм); химическата, химико-технологичната и фармацевтичната промишлености

„НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ ООД

www.ppnc.bg

Дружеството предлага експертна подкрепа и широка сфера консултантски услуги в сферата на обществените поръчки и правото, сред които и:

  • Консултативна помощ на местните и национални власти и бизнес организации при разработването на политики и прилагането им в гореописаните области;
  • Подкрепа на националните власти,организации и компании при разработването на международни и национални проекти и тяхната реализация;
  • Професионална подкрепа в специфични правни и практически казуси в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите;
  • Разработване на модели и стратегии за прилагането на новаторски решения в тези области;
  • Разработване на модели за аутсорсинг;
  • Проучване и разпространение на успешни международни практики в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите;
  • Обучение и квалификация на експерти в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите;
  • Разработка на програмни продукти и други инструментариуми за оптимизация на процеса на обмяна на информация.

http://ppnc.bg/