„Клъстер иновативни решения за здраве“ бе представен на международната конференция “HEALTHIO”

Сдружение „Клъстер иновативни решения за здраве“ беше представено на международната здравна конференция “HEALTHIO”. Събитието се проведе в периода 16-18 октомври в Барселона, Испания, а негови посетители бяха както лекари, пациенти и медицински експерти, така и представители на институции, асоциации и фирми, опериращи в сферата на здравеопазването.

На конференцията присъстваха д-р Илия Мангъров, Петър Желязков и други членове на Сдружението. За да запознаят гостите от цял свят на събитието с „Клъстер иновативни решения за здраве“, те представиха подробна презентация относно неговата същност, цели и дейности и наеха изложбена площ, която послужи като информационен кът за всички заинтересовани от Клъстера. Също така те обмениха полезна информация, мнения и опит в областта на медицината и здравеопазването с колеги от различни континенти и държави.

Клъстер „Иновативни решения за здраве“ изпълнява Проект BG16RFOP002-2.009-0029-C01 „Развитие на Клъстер иновативни решения за здраве“ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.